#allamän ?

Någon uttryckte det som att det inte kan vara machofrågan som ligger bakom att vissa män använder våld i nära relationer. Likaså brukar det uppstå protester om att könsmaktsordnandet i samhället skulle vara orsaken. När sedan detta är sagt brukar det komma förklaringar som bottnar i olika former av individualpsykologi. Här kommer argument som det där med utsatthet i sin barndom, alkoholen eller någon annan drog, alla de där olika bokstavskombinationerna eller andra störningar, medfödda hjärnskador såväl som utvecklade under livet gång eller sjukdomar så som alzheimer eller liknande. Det är argument som rullat omkring sedan slutet av 1980 talet när olika former av behandlingar av män som utövar våld har diskuterats. Det kan vara mansjourer, mansforum, mansmottagningar, krismottagningar för män, programverksamheter inom kriminalvården och en mängd andra samtal om vad att göra åt män som utövar våld.

Begreppet mäns våld mot kvinnor började användas allt oftare efter den första propositionen om jämställdhet, när ett av delmålen inom jämställdhetspolitiken skulle vara att just mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Det kom en kvinnofridsproposition 1995 som också lyfte frågan om förövarperspektiv inom det som tidigare kallades för familjevåld, eller något i den stilen. I dag är det ganska ovanligt att höra någon inom socialtjänsten eller politiken pratar om detta. Ja, det är t o m ovanligt bland konsulter som är ute och pratar om fenomenet och utbildar. De säger att de utbildar inom området våld i nära relationer.

Det är som att de flesta människor på något sätt vill dölja det faktum att det mesta våld som utövas i samhället, i synnerhet mot kvinnor, utförs av män. Efter #metoo har det blivit uppenbart för väldigt många hur utbrett detta våld är, men fortfarande finns det lika många eller fler terapeuter, psykologer, socialarbetare och politiker som söker förklaringar i den unika människan. Eller som söker olika arenor för där våldet kan uppstå, t ex i nära relationer.

Nu kanske någon tycker att det kan vara att blanda korten på ett felaktigt sätt, när frågan om mäns våld mot kvinnor blandas med så skilda ämnen som sexuella trakasserier mot kvinnor (#metoo), hedersrelaterat våld samt porr och prostitution.

Per Isdal, en av grundarna till den erkända verksamheten i Norge som arbetar med män som utövar våld, Alternativ Til Vold (ATV) har en mycket klok definition av vad våld innebär;

”Våld är en handling riktad mot en person som genom denna handling skadar, smärtar eller kränker, får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från något som den vill.”

Med denna definition förslår Operation Kvinnofrid att det går det att dela in våldet i olika våldsformer, här i redigerad form av undertecknad:

  • Fysiskt våld, vilket skulle kunna vara bland annat örfilar, dra i håret, knuffa, hålla fast, sparkar och slag mot kroppen, kasta någon in i väggen, slå hens huvud i golvet, stryptag med mera.
  • Psykiskt våld, vilket skulle kunna vara hot, kontroll, kränkande och nedsättande ord, liksom vad det innebär att leva med så kallat latent våld. Alltså att leva under risk för att utsättas för fysiskt våld.
  • Sexuellt våld är ju också en form av fysiskt våld som innebär påtvingade sexuella handlingar. Allt från en ovälkommen smekning på låren eller rumpan till våldtäkt i olika former.
  • Materiellt våld i form av att den som utövar våldet börjar förstöra inredningen, kastar glas, river sönder dagböcker, foton och andra för den utsatta viktiga ägodelar.
  • Ekonomiskt våld som kan innebära att våldsutövarna tvingar sina offer att skriva under ekonomiska handlingar eller tvingar till sig koderna på betalkorten. Helt enkelt ser till att ha kontroll över den gemensamma ekonomin och låter inte den utsatte förfoga över sin egen ekonomi.
  • Försummelse vilket kanske främst gäller äldre och personer med funktionsnedsättning och handlar om att medvetet ge felaktig medicinering, bristande hygien, lämna utan tillsyn eller för den blinde möblera om så hon ramlar över möbler eller annat.[1]

Med denna definition av våld och med alla de uttryck som våldet kan ta sig är det lätt att hålla med den amerikanska maskulinitetsforskaren Michael Kimmel att mäns våld mot kvinnor är ett kontinuum från vissling efter kvinnor på gatan till mord. Det handlar om att männen tar sig rättigheter gentemot kvinnor oavsett om kvinnor samtycker till detta eller inte. Eller så kan Man numera också skylla på någon ny sjukdom som kallas för ”vikingasjukan”

Då kommer vi tillbaka till frågan om behandling/programverksamhet som genomförs för att få män att sluta vara våldsamma mot kvinnor, i olika former, ska inkludera kunskaper om samhällets könsmaktsordning och maskulinitet, eller ska de vara det som brukar kallas för könsneutrala, vilket också kan innebära könsblinda.

Att ha en könsmaktförståelse borde vara en lika stor självklarhet som det är att söka förklaringar i männens barndom eller i deras andra eventuella störningar. Det borde vara en del av det som ligger inom kunskapsfältet hos dem som för samtal med män som önskar, eller inte önskar, ändra sitt våldsamma handlingssätt gentemot kvinnor.

Eller varför inte när det gäller även de män som utövar våld mot andra män, på gatan, i gängen, på fotbollsläktaren, i kön till krogen eller var det nu sker. Mäns våld är kanske en del av vår biologiska konstruktion, men det är också en viktig del i hur vi tränar pojkar till att bli män. Skulle det enbart handla om biologisk konstruktion skulle vi också kunna prata om alla män. Vi skulle kunna vara mer tydliga i det än vad som accepteras i dag. Ingen kvinna kan i dag veta om just den mannen hon möter är en man som kommer att utöva våld mot henne.  Om vi däremot kommer till insikten om att det går att göra något åt det, kan vi också bestämma oss för att uppfostra pojkar och flickor till ett samhälle utan våldsutövare. Men vill vi det?


[1] https://www.operationkvinnofrid.se/operation-kvinnofrid/definition-av-vald

Träffar: 292

Add a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.

14 + 14 =